ԳՐԱԴԱՐԱՆՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՄՄ պաշտոնական կայքը փոխվել է. այցելեք
ՄԷԼԻՔԱՑ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ԿԱՅՔԸ


ATTENTION: The MM official website has changed. Visit the
NEW OFFICIAL WEBSITE OF THE MELIQ UNION=========================================================================

ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

Ազնվակարգ Հայոց

Նոր Գահնամակ Հայոց
New Gahnamak (Throne Registry of Armenia)
Новый Гахнамак (Тронный Реестр Армении)

Խորենացի. Պատմություն Հայոց Մեծաց
Хоренаци. История Великой Армении


ՄԵԼԻՔՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դիւան Հայ Վիմագրութեան. Պրակ V (Արցախ)

Բարխուտարեանց, Մակար. Պատմութուն Աղուանից. հատոր Բ

Բարխուտարեանց, Մակար. Արցախ

Բարխուտարեանց, Մակար. Աղուանից երկիր եւ դրացիք


Րաֆֆի (իշխան Հակոբ Մելիք-Հակոբյան). Խամսայի մելիքությունները

Раффи (князь Акоб Мелик-Акобян). Меликства Хамсы
Раффи (князь Акоб Мелик-Акобян). Меликства Хамсы

генерал Потто, Василий. Первые добровольцы Карабаха (Мелик Вани и Акоб-юзбаши Атабековы)

Католикос Всех армян Епрем. Кондак о происхождении рода Атабекянов

Ալիշան, Ղեւոնդ. Սիսական

Լալաեան, Երւանդ. Գանձակի գաւառ. հատոր Ա

Լալաեան, Երւանդ. Վարանդա

Ուլուբաբյան, Բագրատ. Խաչենի իշխանությունը X - XVI դարերում

Ուլուբաբյան, Բագրատ. Ալբանիա, Աղվանք և Առան տեղանունները

Դանիելյան, Էդուարդ. Մովսես Խորենացու ավանդազրույցի Սիսակ-Առանյան ճյուղի «նորագույն քննադատության» սնանկությունը

Դանիելյան, Էդուարդ. Գանձասարի պատմություն

Դանիէլեան, Էդուարդ. Գանձասարի պարմություն (հավելված 1714 թ. Գանձասարի մելիքաց ժողովի որոշումից)

Փափազյան, Հակոբ. Մելիք Եգանի ընդունարանի մուտքի վիմագիր արձանագրությունը

Մաղալյան, Արտակ. Արցախի մելիքությունների պատմության մի քանի հարցերի շուրջ

Մաղալյան, Արտակ. Մելիք-Եգանի նորահայտ թրերի արձանագրությունները

Մաղալյան, Արտակ. Արցախի մելիքությունները և Ղարաբաղի խանության ծագումը

Մաղալյան, Արտակ. Երուսաղեմի հայոց պատրիարք Պողոս Վանեցու նամակը Արցախի մելիքներին

Մաղալյան, Արտակ. Արցախի մելիքությունները և մելիքական տները XVII-XIX դարերում (գրախոսություն)

Մաղալյան, Արտակ. Կուսապատի Աթաբեկյանների դատական գործը

Магалян, Артак. Судебное дело Кусапатских Атабекянов

Магалян, Артак. Фальсификация истории меликств Арцаха в азербайджанской историографии

Магалян, Артак. Арцахские меликства и возникновение Карабахского ханства

Магалян, Артак. Кончина азербайджанской историографии началась с выявления "поздних албанцев"

князь Атабекян, Вреж. Замечания о социально-сословном статусе армянских меликов северо-восточной Армении

князь Атабекян, Вреж. Армянские княжества Арцаха. Краткий обзор происхождения, институтов и традиций карабахских меликств

князь Атабекян, Вреж. История князя Асана-Джалала Дола: правителя, воина, святого

«Հայկազյան մունետիկի» հարցազրույցը իշխան Վրեժ Աթաբեկյանի հետ

князь Атабекян, Зорайр. У корней древа

Ալեքսանյան, Սամվել. Մելիք Հայկազն Բ

Հախվերդյան, Սերգեյ. Սյունիքի Քաշաթաղի Մելիքությունը

Յազըճյան, Գեւորգ. Ադրբեջանական «պատմագիտությունը» ծիլեր է արձակում… մեզանում

Karapetian, Samvel. Armenian cultural monuments in the region of Karabakh

Ferrari, Aldo. Nobility and monarchy in eighteenth century Armenia

Pages on Meliqdoms of Arcax

Emin, Aspet. The Meliqs of Eastern Armenia

Mkertchian, Levon. Arcax or Karabagh region: past and present

Маргарян Г.. Кондак католикоса Ефрема о происхождении рода Атабекянов

Ширяевы, Игорь и Лариса. В гости к князю

Колесникова, Елена. НиколайАтабеков. Защищая человека в человеке

князь Мелик-Шахназарян, Арсен. Варанда - сердце Арцаха

Եազըճեան, Գէորգ. Միրզա Ադիգյոզալ-բեկի «Ղարաբաղ-նամեն»՝ աշխատասիտությամբ Արտակ Մաղալյանի - մաս Ա (էջ 2») և մաս Բ (էջ 2)ՀԱՅ ՄԻԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՒ ԱԶՆՎԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Կիլիկյան Հայոց Արքայության Դիվանը
The Archive of the Armenian Kingdom of Cilicia
Архив Киликийского Армянского Королевства

Cartulaire De La Chancellerie Royale Des Roupeniens


Ադոնց, Նիկողայոս. Բագրատունյաց փառքը և այլ աշխատություններ

Ադոնց, Նիկողայոս. Դավիթ Կյուրոպաղատ

Адонц, Николайос. Армения в эпоху Юстиниана

Адонц, Николайос. Армения в эпоху Юстиниана

Adontz, Nicholas. Armenia in the Period of Justinian

Լեո. Երկերի Ժողովածու: Հայոց Պատմություն: Հատոր Ա

Լեո. Երկերի Ժողովածու: Հայոց Պատմություն: Հատոր Բ


Դավիթ-Բէկ, Մելիք. Լուսինեանք
Грен А.Н.. Династия Багратидов в Армении

Մարկուարտ, Յ. Հայ Բագրատունեաց ճիւղագրութիւնը ծանօթութիւններով

Մարկարտ, Յ.. Հայ բդեաշխք: Քննական ուսումնասիրութիւն

Մովսիսյան, Ղեվոնդ. Լօռիի Կիւրիկեան թագաւորներու պատմութիւնը

Ոսկեան, Հ.Հ.. Ուսումնասիրութիւններ հայ նախարարութիւններու մասին

Գրիգորյան, Գրիգոր. Սյունիքի թագավորությունը X-XII դարերում

Բաղդասարյան, Էդուարդ. Կիլիկիայի Հայոց Արքայության ռազմական կազմակերպությունները

Романова, Мария. Оружие киликийского воина. Նաև Ալիսա Դումիկյան. Տայք

Խալաթյանց, Գրիգոր. Հայ Արշակունիք ըստ Մովս. Խորենացւոյ

Халатянц, Григор. Армянские Аршакиды

Թադէոսյան, Յովսէփ. Պատմութիւն Լազարեան տոհմի

Սեքուլեան, Հ.Օ.. Դրամագիտական պրպտումներ: Հեթում Բ. Լեւոն Գ. եւ Աւշին

Հարությունյան, Բ.. Գահնամակի թվագրման հարցի շուրջ

Գրիգորյան, Մարիամ. Բագրատունիների ծագման հարցի շուրջ

Դանիելյան, Էդուարդ. Խորենացու ավանդազրույցը Սիսակ-Առանյան ճյուղի

Վարդանյան, Վրեժ. Բագրատունիների ծագման հարցի շուրջ

Դալալյան, Տորք. Հայ իշխանական տների հետքերը հարավ-արևմտյան Հայքում

Կոստանյան, Ս.. «Նախարար» տերմինը

Սահակյան, Տ.. Սյունիքի նախարարության դերը Արշակունյաց Հայքում

Մարգարյան, Հ.. Զաքարյանների ծագումը

Մարգարյան, Հ.. Զաքարյանների ծագման ավանդությունը

князь Асан-Джалалян, Степан. Рукописные источники по генеалогии князей Хачена

իշխան Հասան-Ջալալյան, Ստեփան. Կաթողիկոս Եսայի Հասան-Ջալալյանի քաղաքական գործունեությունն ու պատմագրական ժառանգությունը

Пирумян, Юрий Левонович. Пирумяны и Пирумовы; Происхождение. Генеалогия. Судьбы

ինխան Արղության, Ռուդոլֆ. Զաքարյան Երկայնաբազուկներ

Библиография армянской генеалогии (на русском языке)

Robert Bedrosian's library

Prince Cyril Toumanoff's selected writings
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մովսես Խորենացի. Պատմություն Հայոց Մեծաց (գրաբար, աշխարհաբար և աուդիո)

Каланкатуаци, Мовсес. История Агван

Ալիշան, Ղևոնդ. Աշխատություններ

Обозрение истории Армянского Народа

Арзановы. Опыт начертания истории Царства Армянского

Ներսես Պալիենց. Կարգ Թագաւորաց եւ Իշխանաց ՀայոցՆԻՇԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (Հերալդիկա)

Հայոց Նիշագիտական Խորհուրդ. Կանոնագիր

Հայոց Նիշագիտական Կանոններ

Григорян, Самвел. Восстающие львы Армении

Fox-Davies, Charles Arthur. A Complete Guide to Heraldry

Fox-Davies, Charles Arthur. A Complete Guide to Heraldry

Boutell, Charles. The Handbook to English Heraldry

Пастуро, Мишель. Символическая история европейского средневековья

Медведев, Михаил. Геральдика или истинная наука о гербах

Геральдикум. Основы и правила геральдики

Геральдическая библиотека

Ճապոնական նիշամատյանPimbley, Arthur Francis. Pimbley's Dictionary of Heraldry